กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านมลพิษ ด้านพลังงาน หรือด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคน ทุกภาคส่วน ที่จะต้องช่วยกันลดปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว รวมถึงอนุรักษ์พลังงานและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด

ในการนี้ บริษัทจึงจัดกิจกรรม “ดีคอร์ปรวมใจรักษ์ ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  โดยได้จัดดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ ในโครงการนักอนุรักษ์ สองมือหนึ่งใจ คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ซึ่งในกิจกรรมฯ ดังกล่าว ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้เข้ารับการอบรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน สร้างสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปสู่เป้าหมายด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฯ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติและคืนชีวิตสู่ทะเล อันเป็นการช่วยปลุกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การดูแลและอนุรักษ์ไว้