ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย: ล้านบาท)
งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 59
31/12/2559
งบปี 60
31/12/2560
งบปี 61
31/12/2561
งบปี 62
31/12/2562
 
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 984.17 809.36 420.31 532.98
หนี้สินรวม 57.58 28.98 64.78 45.96
ส่วนของผู้ถือหุ้น 908.36 774.02 355.53 487.02
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 549.75 587.41 587.41 1,430.42
รายได้รวม 239.70 59.05 13.75 55.05
กำไรสุทธิ -86.30 -206.58 -419.61 -272.97
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.16 -0.36 -0.71 -0.26
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) -8.40 -23.26 -68.19 -57.24
ROE(%) -9.29 -24.56 -74.30 -64.80
อัตรากำไรสุทธิ(%) -36.01 -349.85 -3,052.80 -495.85
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
30/12/2559 29/12/2560 28/12/2561 30/12/2562 15/04/2563
ราคาล่าสุด(บาท) 9.20 3.98 0.50 0.46 0.33
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 5,057.70 2,337.88 293.70 657.99 472.04
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 30/09/2559 30/09/2560 30/09/2561 30/09/2562 31/12/2562
P/E (เท่า) N/A N/A N/A N/A N/A
P/BV (เท่า) 5.11 2.63 0.59 1.12 0.97
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.81 1.51 0.85 0.41 0.34
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) N/A N/A N/A N/A N/A
หมายเหตุ
•  ตลาดหลักทรัพย์ฯ แสดงข้อมูลงบการเงินล่าสุดตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง โดยข้อมูลนี้ขึ้นอยู่กับวันปิดรอบบัญชีของบริษัท โดยที่บางบริษัทอาจจะมีวันปิดรอบบัญชีที่มิใช่วันที่ 31 ธันวาคม (31/12) หรือบางบริษัทข้อมูลมิใช่ 12 เดือน ผู้ใช้ควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ
•  ข้อมูลงบการเงิน เป็นข้อมูลตามที่บริษัทจดทะเบียนนำส่ง ณ งวดนั้นๆ ผู้ใช้ข้อมูลควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากงบการเงินฉบับเต็มประกอบ ซึ่งมีบางบริษัทอาจมีการปรับปรุงงบที่แสดงเปรียบเทียบในงบฉบับเต็มงวดล่าสุด
•  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ค่าสถิติ P/E P/BV และ Dividend Yield คำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อการประมาณการเปรียบเทียบเท่านั้น
•  ในกรณีของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ (Secondary Listing) ข้อมูลงบการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์หลัก (Home exchange)