คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบสังคม

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

นายประจวบ อุชชิน

กรรมการ / กรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

กรรมการอิสระ / กรรมการธรรมาภิบาลและ

รับผิดชอบต่อสังคม

นางสาวกชกร รักษาสุข

เลขานุการคณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม