คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

นายประจวบ อุชชิน

กรรมการ / กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

พล.ต.ต. ประยนต์ ลาเสือ

กรรมการ / กรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน

นางสาวกชกร รักษาสุข

เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน