คณะกรรมการดีมีเตอร์ พาวเวอร์

นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช

กรรมการ

นายกฤช เอทเตอร์

กรรมการ