คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายประจวบ อุชชิน

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

พล.ต.ต. ประยนต์ ลาเสือ

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวกชกร รักษาสุข

เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง