นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีโดยไม่มีผลขาดทุนสะสม

หลักทรัพย์ วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น รอบผลประกอบการ
DCORP 03/04/61 ไม่จ่ายเงินปันผล 01/01/60-31/12/60
DCORP 10/03/60 ไม่จ่ายเงินปันผล 01/01/59-31/12/59
DCORP 15/03/59 ไม่จ่ายเงินปันผล 01/01/58-31/12/58
DCORP 16/03/58 ไม่จ่ายเงินปันผล 01/01/57-31/12/57
DCORP 25/03/57 ไม่จ่ายเงินปันผล 01/01/56-31/12/56
DCORP 05/03/56 ไม่จ่ายเงินปันผล 01/01/55-31/12/55
DCORP 21/03/55 ไม่จ่ายเงินปันผล 01/01/54-31/12/54