รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่

โครงสร้างผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 26 มีนาคม 2562

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น ร้อยละ
นาย บุญชัย เกษมวิลาศ 240,738,453 16.83%
น.ส. สุนันท์ งามอัครกุล 180,668,431 12.63%
นาย อุทัยพันธ์ จิรกุลพงศ์ธร 127,046,100 8.88%
น.ส. ศรีวรรณ รักตพงศ์ไพศาล 98,799,800 6.91%
นาย ณัฐพล เกษมวิลาศ 87,986,424 6.15%
นาย ธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา 63,230,000 4.42%
นาย ธวัช ธนาวุฒิวัฒนา 61,238,100 4.28%
นาย ชัยพร จารุจันทนากุล 60,000,000 4.19%
น.ส. อรนุช ธนาวุฒิวัฒนา 50,159,100 3.51%
น.ส. นลินภัสร์ กิตติสุรีย์ธร 46,604,400 3.26%
นาง มันทนา วงศ์อริยะกวี 39,510,900 2.76%
น.ส. ณัฐรวี วงศ์อริยะกวี 30,705,900 2.15%
นาง เพ็ญศรี รัตนสุนทรากุล 30,000,000 2.10%
น.ส. กิ่งกมล เกษมวิลาศ 26,760,000 1.87%
น.ส. ศุภลักษณ์ แพบรรยง 15,000,000 1.05%
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 10,580,336 0.74%
นาย เสถียร พรยืนยง 9,977,900 0.70%
น.ส. สุนี แซ่โง้ว 9,414,900 0.66%
นาย พรพงษ์ เพชรล้ำ 9,000,000 0.63%
น.ส. ภัทธิรา เอี่ยมโกมุท 8,215,300 0.57%