ผู้โชคดี ได้รับรางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบิน Thai Smile ไป-กลับ ทั่วประเทศไทย จำนวน 1 รางวัล 2 ที่นั่ง (รวมมูลค่า 15,600 บาท)

• น.ส.พฤกษา ไชยชมภู

**หมายเหตุ

*ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบิน ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อติดต่อรับของรางวัล
*ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั๋วเครื่องบิน จะต้องเป็นผู้ชำระภาษีสนามบินเอง
*ตั๋วเครื่องบิน สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565 เท่านั้น

ผู้โชคดี ได้รับรางวัลที่ 2 กระเป๋าเก๋ ๆ จาก ธ.ก.ส. จำนวน 200 รางวัล (มูลค่า 199 บาท) สำหรับทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามลำดับที่ 1-200 เท่านั้น

*ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกระเป๋า ธ.ก.ส. ลำดับที่ 1-200 ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งของให้ถึงบ้านของท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้

เกษิณี กิ่งนอก

แววตา  ขาวขำ

สมใจ ลิขิตรัตนพิศาล

นภาพร เทิ้งกิ่ม

กรวิการ์  ไพ​สมบูรณ์​

วรพรต เทพวรรณ

วัฒนา หัถตจักร

ชำนาญ นุชนงค์

บุบผา ยั่งยืน

วันอายุ-ปูซู

ณัญฑกานต์  อ่วมตานี

กชพร คู่วิรัตน์

กฤตภาส วารี

ณัฎฐ์  ขนรกุล

ประภาพรรณ วงศ์ตันยะ

ศราวุธ อินทร์เผ่า

อานนท์ หวานเสนาะ

พรพรรณ เชาวนะพงษ์

ชนาณา นามประมา

ชุติมณฑน์ ประถมด้วง

ญารดา ประสมทองแท้ 

รัชนี แซ่ตั้ง

ขวัญข้าว ขจรเทพกุล

ชัยวุฒิ เจริญวงศ์

เมธิณี ปันแก้ว

มนัส ผ่องผุด

ยุพิน นิลเปี่ยม

กนกวรรณ หวังศิริวัฒนา

พิสิฐ หวังศิริวัฒนา

นิยุตา หวังศิริวัฒนา

พิมพ์มาดา  สัมปัตยานนท์

ชินทัต เนตรทิม

จรัสศรี พรหมศักดิ์

ลัดดาวรรณ ศรีเมือง

ญาณิศา พ่วงแพ

อุดมศักดิ์ สุดใจดี

กันตพัฒน์ พลาดสุ

ฐานิตย์ เอื้อพุทธจรรยา

จิรโรจน์ ปลาทอง

ณภาภัช คุณธรรมเอก

สุรัตน์  เจนจิตภักดีเดชา

นันทนา โสดขุนทด

ธิดารัตน์ หวังวโรดม

สุภาพร โสดขุนทด

อภิวัฒน์ สิทธินุกูลชัย

ฐิติภูมิ เพ็ชรสังข์ฆาต

ธนกฤต ศฤงคารเจษฎา

วัฒนกุล สิทธินุกูลชัย

ชาญวิทย์ เสริมพล

พรนิภา เสนาะคำ

นัยนา  ดีสมุทร์

ศิราวรรณ ขุนเณร

ชนิดา หุ่นนอก

ธารา​ คุณ​า​นพรัตน์​

สมศักดิ์​ อรุณ​พิบูลย์​

ทิพย์วรรณ ไชยชุมพล

สุภัทรา ตงเจริญ

ณัฐพงษ์ ดาราโชติ

ประสิทธิ์  อนุกูลวิทยา

นางสาวจิตติมา  แก้วงาม

จุฑารัตน์ ช่วยรัตน์

ญาณิชศา​ น​วน​นิ่ม​

ขวัญหทัย รัตนกูล

ปรารถนา อยู่เจริญ

พรทิพย์ บุญญาณ

พจนา สุรีย์กว้างจักร์

จรัล พูลสำราญ

ภาวินี จีนด้วง

พจนา เลิศคุณากรกิจ

ฐิตานันท์  นพเมธ

วลีวัล ด้วงแก้ว

น้ำฝน​ บ้วน​เต้​

รัตนาภรณ์ แสนหล้า

จตุพล แสงปาก

ประภัสสร แกล้วกล้า

วุฒิชัย ป้อมฝั้น

วิภา จินดาหลวง

ประภัสสร บัวภาเรือง

มีชัย แสงปาก

สุปรียา ปานคงคา

จิราวรรณ สมพรมทิพย์

นารินทร์  ภูสีม่วง

กัลยกร ศรีวิลัยสกุล

นงนุช วชิระชัย

สมบูรณ์ เอี่ยมสอาด

น้ำฝน การบรรจง

กัญญาณัฐ เลิศเทอดสกุล

ปิยนุช โหมาศวิน

ทองย้อย เรือนคำ

ธิติมา ช่องกลาง

ผกามาศ อินทร์ยัง

จิราภรณ์ พัดดำ

เจษธวัช​ คชถิ่น

จรูญรัตน์ นวลมณี

มนูญ วิศวานุภาพ

สมศักดิ์ สินนิธิส

มัณฑนา อภิรมย์สรรค์

กามีล๊ะ สามะ

รจนา แก่นจันทร์

สุจิรา รัตนนิรันดร์

กัลยา รุ่งโรจนารักษ์

สุไฮดา รอเหมมัน

ปัญญา ชำนาญ

โรจนา คะเณ

น.ส.พฤกษา ไชยชมภู

วรรนิดา  สายศิลป

ณัชพล บุณยเกียรติ

อัณชยารัศมิ์  ศรีสุนทรไท

นูรีมาน สาและ

เวณิกา วันครรชิต

พรทิพย์ อินสด

กนกภรณ์ กุลกรินีธรรม

ศตพล ชมโพธิ์สอน

ณัชชา นิลตะจินดา

นภาพร ตุลสุข

ผานิต  เทพช่วยสุข

ลัดดา ไกรวศิน

สุพัตรา แซ่โค้ว

โตเกียวใส่ไข่ ซะงั๊น ศศิชา แสงสว่าง

ปทุมพร  แสงสว่าง

ปรานี แก้วนิพนธ์

พรรณทวี อ่อนตระกูล

อิทธิพงศ์ ลมุนพันธ์

จิตรลดา​ ตุ​ลสุข​

นาฎยา กลิ่นสังข์

สายพิน พิมพา

จิณัฐตา ธีระนันทกุล

สุจิตรา ทัดเที่ยง

พิศิษฐ  อินทรสีงขนาวิน

รจนา หวามา

ประณัยยา ศรีมาฤทธิ์

พรหมพร เฉลิมศรีสุรัตน์

สุภาพ โขมพัตร

ชยุต ศิลาบุตร

วีระชัย อำนวยรุ่งเรือง

กรณิช ละสา

จิตติชาติ ป้อมเพชร

รัตนา รวมศิลป์

ธันยาพร จานทอง

สุชาติ รัชดา

นัชชา อิ่มสบาย

รุ่งรัสรา ประชาธนานุกิจ

ลิต้า ชัยยารัตน์

นางสาวอุมารินทร์ แก้วกลาง

อรวรรณ บุญรอด

พีรพงษ์ ศรีมาฤทธิ์

สมหมาย แป้นปราณีต

กัณฐชา ไกรสวัสดิ์

นูรยานา   เป๊าะสา

ศศิวิมล  เผือไชยศรี

สราวุธ​ มาลยะมาลย์

ชัยยะพร  แสงเรืองรอบ

ศรีนวล ร่วมพุ่ม

วิไลลักษณ์ จิตต์จุฬานนท์

มาลี​เรือนแก้ว​

อารยา สีบัวโคม

นุสรา เอี่ยมบุตร

อามีเนาะ ปูแทน

รุสมี เอียดบู

รุ่งทิพย์  ขวัญชัยพรประชา

อัญธิชา ศรีศิลปศาสตร์

ศิริพร อรุณสิงคะ

สรินทร์ รุ่งแสงอโณทัย

กำพล อุปโย

อัจฉราพรรณ อนันทะรัตน์

สุมาลี กรัยจินดาภรณ์

วราภรณ์ ดอกไม้

เอกพจน์ ศรีสำรี

นิหายาตี มะยีแต

Wanlapa ​Kolitawong​

ช่อทิพย์ เอี่ยมโหมด

เอกชัย ชินเทศน์

อุไรพร กันตังกุล

นิภาธร สุ่มเงิน

ปัทมา พิมลนันทรัตน์

สุปราณี หมู่พงศ์สุวรรณ

กฤษติยา จิตรโชติ

มุกดา​ พุ​ท​โสภา​

สุพจน์   แก้วพงศ์

วศิน อภิรติกุล

ชุติมา มีเพียร

ขนิษฐา อริยะเครือ

รัชนีกร เศิกกันยา

พัชรี บุญจันทร์

นรารัตน์ คงศิริพัฒนา

สำรวย ต่วนสงัด

อรรัตน์ ต่วนสงัด

จิตรลดา จิระวงศ์อร่าม

กนกพร จิระวงศ์อร่าม

ชญาดา อุดมเจริญพัฒนา

ณัฎฐชัญญ์  เผื่อนอาษา

นางณัฏฐา   ใจสมานมิตร์

ชวิศา บุญลักษณาวงศ์

ว​รินทร์​ธร​ ช​ลชาติ​อภิ​วิ​ชญ​์​

ธวัชชัย สนุกแสน

สุภิญญา ดวงวะนา

ฐานิตดา ดนุทรัพย์

ประทิน มั่นทับ

อินทิรา โยธาสุข

ศันสนีย์ แข็งแรง