ผู้โชคดีรางวัลที่ 1 รับบัตรกำนัลที่พักVALA HUA HIN ห้อง Sky Beachfront 2 วัน 1คืน สำหรับ 2 ท่าน 

คุณเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง

หมายเหตุ 

*ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลบัตรกำนัลที่พัก ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับเพื่อติดต่อรับของรางวัล 

*บัตรกำนัลที่พักVALA HUA HIN สามารถใช้เข้าพักได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และเงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมได้กำหนดไว้ในบัตรกำนัล 

.

ผู้โชคดี ได้รับรางวัลที่ 2 ได้รับหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 200 รางวัล (สำหรับทุกท่านที่ตอบแบบสอบถามลำดับที่ 1-200 เท่านั้น)

*สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล หน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ของธ.ก.ส. ลำดับที่ 1-200 ทางเจ้าหน้าที่จะจัดส่งของให้ถึงบ้านของท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้

พลอย บุตรแวว

ชัยวุฒิ เจริญวงศ์

ณัญฑกานต์  อ่วมตานี

วันอายุ-ปูซู

วรพรต เทพวรรณ

มัณฑนา อภิรมย์สรรค์

พจนา เลิศคุณากรกิจ

ณัฐชามญฑ์ เลิศขจรศักดิ์

จุฑารัตน์ ช่วยรัตน์

ปูรณ์ภัสสร โชติทวีเมธาสิน

โสภา แสงวิมาน

พลณัฐ ห่วงโห้

จิรทีปต์ แซ่หลี

นุชนารถ กิติน่าน

ธีรยุทธ วัฒนะชัยกุล

รจนา แก่นจันทร์

ศรัณย์ อภิรมย์สรรค์

ปัญญา ชำนาญ

อัณชยารัศมิ์. ศรีสุนทรไท

สมบูรณ์ เอี่ยมสอาด

กชพร คู่วิรัตน์

พรรณทวี อ่อนตระกูล

นภาลัย โชสกุล

สมปรารถนา กุณาศล

วีระชัย อำนวยรุ่งเรือง

จิราภรณ์ ศรีสุข

วุฒิชัย ป้อมฝั้น

นูรีมาน สาและ

ชาดามน ศิวายพราหมณ์

พัชรธิดา เจริญทรัพย์

สุธา​รัตน์​ รอด​สุพ​รรณ์​

ปลา เบญจพร

สิรตรา เขื่อนเพ็ชร

วรรณพร เง่าลี

สุภัทรา ตงเขริญ

กิตติคุณ มาไพสาลย์

อุษา ชิวปรีชา

ผกามาศ อินทร์ยัง

สมพงษ์ แก้วสุวรรณ์

ชำนาญ แดงกระจ่าง

แววตา ขาวขำ

อนุรักษ์ หิรัญพฤกษ์

โรจนา  คะเณ

วนิดา เขียนค้างพลู

ยุพา บุญอินทร์

วุฒิชัย ป้อมฝั้น

กัลย์ญาภัค  ชุมผอม

อาอีซะห์ ดาโอะ

ณิชมน ชื่นรำพันธุ์

กชพรรณ  วาทิน​ธนา​โชติ

วริฏฐา เง่าลี

ชำนาญ นุชนงค์

น้ำผึ้ง ศรีจันทร์

กามีล๊ะ สามะ

พิเชษฐ์ ปอใหม

รุ่งนภา อังสุโชติ

พิมุข พิกุลทอง

นภาพร เทิ้งกิ่ม

กานต์พิชชา​ สุค​นธา​มัย​

ทัตธน พิกุลทอง

อรนภา ทองโชติ

ปรารถนา อยู่เจริญ

สิริพงษ์ ฉิมเพ็ชร

ธนิตา มารอด

อรวรรณ โปสินธุ์

พิศิษฐ อินทรสังขนาวิน

รุ่งนภา ละมูล

ธิดารัตน์ หวังวโรดม

นารีรัตน์ เศรษฐสักโก

เกรียงไกร​ ฮ่อ​ง​เฮง​เส็ง​

ศุภนารี อมรเดชเทวินทร์

โชคชัย สิทโท

รัตนาภรณ์ แสนหล้า

พรหมพร เฉลิมศรีสุรัตน์

อัญชุลีพร เรืองฤทธิ์

ณัฐณิชา  ผลจันทร์

ศรายุทธ  ค้าขึ้น

สมศักดิ์ ถาวรจักร์

ลอองศรี วงค์สุวรรณ

จิรภัทร กรมาทิตย์สุข

วิมล รัตนกูล

ภัทรดิศ กิฎามร

เอกพจน์ ศรีสำรี

อาภาพัชร์  เชาว์ธนาสิทธิ์

อุไรพร กันตังกุล

อ้อยใจ  เอี่ยมสอาด

ปัญจรัตน์ เจริญเกียรติวงศ์

ซูรีนา เซ็งสะ

วศิน อภิรติกุล

ศุภิสรา กิตติคุณารักษ์

กนกวรรณ หวังศิวัฒนา

นาตยา ดวงกางใต้

เฟื่องฟ้า ใหญ่ไล้บาง

วิวัจ  วิสุทธิ์ศรีมณีกุล

ปิยมาศ ทองโต

ทรายแก้ว ดอดจ์สัน

ภูวเดช ไพศาลวัชรกิจ

ศรีประภา ประเสริฐบุญใหญ่

ทศพล ทิพยดำรงกุล

สุพรเมธ วงศ์ไพเสริฐ

อภิชา จิตรสุจริต

ช่อทิพย์ เอี่ยมโหมด

ศิริขวัญ วงศ์อนันต์

รุ่งฤดี ไชยราช

ธริสสร วงศ์ไพเสริฐ

ชาญชัย จิตรโชติ

ไมตรี วงศ์ไพเสริฐ

สิริลักษณ์ วงศ์ไพเสริฐ

Wanlapa​ Kolitawong​

ธงชัย จิตรสุจริต

อุไรรัตน์ กาบคำ

จิตรลดา​ ตุ​ลสุข​

ทิพวรรณ วสุธาดา

จุฑาทิพย์ จิตรสุจริต

จีรพล กิติสิทธิชัย

อัจฉริยา มะธิมะตา

กัลยา รุ่งโรจนารักษ์

กองแก้ว ศรีราจันทร์

รัชนีวรรณ แสงอำไพ

ศิริพร อรุณสิงคะ

พัชชา สุวรรณระดา

Kochaporn Yotthornsathian

ศรัญญา สุภานุรัตน์

สุภาพ โขมพัตร

กรณิช รักษา

สายพิน พิมพา

จุรีรัตน์  ลีวัฒนาพงษ์

สหัทยา คล้ายหาญ

ปริณดา เมืองน้อย

วิภาวัลย์ เจริญสุข

สายพิณ บุญญาณ

ณัฐรินีย์ มณีวรรณ์

พิชยา รวีรุ่งไพศาล

ณัฐนรี วิไล

ฐิติยา อนุสรศักดิ์

ฮุสนา ลาเตะ

วิรุฬห์  แซ่หลิม

อรพร เจริญกิจ

ลิต้า ชัยยารัตน์

ศรัณยู เจริญสุข

ปิยวัฒน์ ระบาย

เพ็ญนภา จินดา

น้อย พลายแก้ว

ดวงพร สุขสุวรรณ 

กันตพัฒน์ พลาดสุ

สุพิชชา กิตติเมธี

ซีตีซารา โต๊ะจิ

เสาวณีย์ ปรีดาศักดิ์

ฐิติรัตน์ เดือนโชติ

วิทยา จันทร์คง

ซูซานา ยาเลห์

ไพรินทร์ ใจบุญ

นิวัฒน์ บุญลักษณาวงศ์

กริชศักดิ์ ศุภศรี

พรสวรรค์ บุญลักษณาวงศ์

บุษรา ชลวณิชย์กุล

อนุตตรา วนะบดีนิมิต

ธนัช สุวจนกรณ์

ลัดดา ไกรวศิน

พจนา สุรีย์กว้างจักร์

Thitipong Vichitvaranont

วรินทร์​ธร​ ช​ลชาติ​อภิ​วิ​ชญ์

ทัศนีย์ เทอดธนกาญจน์

จิตรายุบล ปภุสะโร

รีวิว  มะเกะ

ปัญจรัตน์ ธีรธรรมสถิตย์

พรทิพย์ เจริญเกียรติวงศ์

เขมิกา คำยืน

ชยพล พลาดสุ

จิราพร ฉัพพรรณรังษี

อาริณี เหลืองศุภโชค

อริยา เหมลา

ฐิติณัฐ  สิทธิกิจ

สินีพิชญ์ มาไพสาลย์

อลงกรณ์ ญาณประภาศิริ

ฐิติยา อนุสรศักดิ์

พรนภัส ริ้วลัทธรรม

วนิดา กาญจนภิรมย์

สิริรัตน์ เนาวพนานนท์

บุญธิชา ชาติสิทธิสิทธิ์

อดิศร ชินวิวัฒนกุล

ภัทราพร  เครือจำปาทอง

เกตุวดี แซ่ลิ้ง

นิษฐา เตชรุ่งถวิล

อารีรัตน์ ดวงแก้ว 

กนกพรรณ ตระกูลรังสิ

อัชฌา วิภูวณิช

อธิคม จุฑามณี

ทักษพร อาษาสิงห์

เรืองศิริ เส็งคำภา

ชูเกียรติ เส็งคำภา

ธราวัฒน์ ชาติสิทธิสิทธิ์

พนิดา  เอี้ยวฮะ

ณัฐนันท์  ระวีวงษ์

วันทนีย์ ภูมิชิน

ญาณิน วิทยวัตรเจริญ

วรวิทย์ พงศ์เพิ่มกิจวัฒนา

ปภัสรินทร์ ธิติศรัณโรจน์

ทวิช  ประสานคำไพบูลย์

ช่อลดา แซ่เตีย

*รางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือทรัพย์สินอย่างอื่นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
*คำตัดสินของ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) ถือเป็นที่สิ้นสุด และขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัล โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ตามกฎของPDPA ทางบริษัทฯ ขออนุญาตนำประกาศรายชื่อผู้โชคดีลงบนเว็บไซต์และสื่อโซเชียลต่างๆของบริษัทฯ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด