Company

Company

กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2562

กิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2562 ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีกิจกรรม ดังต่อไปนี้

บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปัจจุบัน ปัญหาสิ่งแวดล้อมนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านมลพิษ ด้านพลังงาน หรือด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคน ทุกภาคส่วน ที่จะต้องช่วยกันลดปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว รวมถึงอนุรักษ์พลังงานและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด

ในการนี้ บริษัทจึงจัดกิจกรรม “ดีคอร์ปรวมใจรักษ์ ร่วมพิทักษ์สิ่งแวดล้อม” เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562  โดยได้จัดดำเนินกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ ในโครงการนักอนุรักษ์ สองมือหนึ่งใจ คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ ซึ่งในกิจกรรมฯ ดังกล่าว ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้เข้ารับการอบรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งศูนย์ดังกล่าวเป็นศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงาน สร้างสรรค์นวัตกรรมเชื่อมโยงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปสู่เป้าหมายด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ทำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมฯ ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติและคืนชีวิตสู่ทะเล อันเป็นการช่วยปลุกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การดูแลและอนุรักษ์ไว้

Company, Uncategorized, ไม่มีหมวดหมู่

DCORP ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ(แถวบนที่3 จากซ้าย)  ประธานกรรมการบริษัท,นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล(แถวบนที่3 จากขวา) รองประธานกรรมการบริษัท, นายประจวบ อุชชิน(แถวบนที่2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP      จัดงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 7 โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สุขุมวิท

 

Company, Uncategorized, ไม่มีหมวดหมู่

ดีคอร์ปมอบพลัง ปันน้ำใจ

โครงการมอบทุนอาหารกลางวันและค่าใช้จ่าย ให้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก  และ สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สาขานครนายก (บ้านรื่นสุข)

 

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) ได้จัดกิจกรรม CSR ดีคอร์ปมอบพลัง ปันน้ำใจ โดยนายประจวบ อุชชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทีมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมเยี่ยมชม พร้อมทั้งร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของเครื่องใช้ ให้แก่สถานสงเคราะห์ 2 แห่ง คือ

  1. ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก เป็นศูนย์การศึกษาพิเศษ(เพื่อคนพิการ) ประจำจังหวัดให้เป็นสถานศึกษา เพื่อจัดการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม และเตรียมความพร้อมของคนพิการ สนับสนุนการเรียนการสอน การจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการ และความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้อง การจัดครูเดินสอนแก่คนพิการและสถานศึกษา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้บริการการศึกษา บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ และดำเนินการในระบบส่งต่อโรงเรียนจัดการเรียนร่วมและโรงเรียนเฉพาะทาง
  2. สำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย สาขานครนายก (บ้านรื่นสุข) / ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งเพื่อให้การอุปการะเลี้ยงดู ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพแก่เด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน เป็นหน่วยบริการด้านที่พักอาศัย อบรมเลี้ยงดูฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนให้มีการพัฒนา ฝึกทักษะชีวิต ด้านสังคม อารมณ์ด้านการศึกษาและทักษะด้านอาชีพที่สอดคล้องกับความสามารถที่เหลืออยู่ นอกจากนี้ ยังเป็นสถานที่ในการฝึกอบรมผู้ปกครอง ญาติและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านเทคนิคการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ตลอดจนการเลี้ยงดูเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน

โดยการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีมอบเงินบริจาค ซึ่งจำนวนเงินบริจาคจากบริษัท รวมถึงผู้บริหารและพนักงาน ที่บริจาคให้แก่สถานสงเคราะห์ทั้ง 2 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 151,400 บาท นอกจากนี้ ยังมีสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภค มอบให้แก่ทางศูนย์ดังกล่าวอีกด้วย โดยก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 บริษัทได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พาเข้าเยี่ยมชมสถานสงเคราะห์ทั้งสองแห่ง และได้รับทราบถึงการดำเนินงานของทางศูนย์พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรดังกล่าว

 

กิจกรรม CSR ในปีนี้ บริษัทได้รวมพลังทั้งผู้บริหารและพนักงาน ร่วมปันน้ำใจ ส่งผ่านให้แก่  2 สถานสงเคราะห์ ไปสู่น้องๆ ในความดูแล ซึ่งได้เปลี่ยนเป็นพลังแห่งความสุขส่งกลับมาและรับรู้ได้ในทันที บริษัทยังคงตั้งมั่น ที่จะจัดกิจกรรมดีๆ ที่มอบรอยยิ้มและความสุขอย่างที่ได้รับในครั้งนี้ ในโอกาสต่อๆไป

Clients, Company, ไม่มีหมวดหมู่

DCORP ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

 

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ(แถวบนที่5 จากซ้าย)  ประธานกรรมการบริษัท,นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล(แถวบนที่5 จากขวา)รองประธานกรรมการบริษัท, นายธีรวิทย์ จารุวัฒน์(แถวบนที่4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมคณะกรรมการบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP      จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

Clients, Company, ไม่มีหมวดหมู่

DCORP จับมือ PEA ENCOM จัดกิจกรรม CSR มอบแสงสว่างให้สังคม

DCORP จับมือ PEA ENCOM จัดกิจกรรม CSR มอบแสงสว่างให้สังคม

โดยมอบหลอดไฟ LED ให้กับโรงเรียนและสถานที่ราชการ ในจังหวัดนครนายก

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR มอบแสงสว่างให้สังคม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยนายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน มอบหลอดไฟ LED ให้กับโรงเรียนและส่วนงานราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก 

ระบบสาธารณูปโภค ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกๆคนในสังคมควรตระหนักและหันมาช่วยกันดูแล โดยเฉพาะไฟส่องสว่างตามสถานศึกษาและส่วนงานราชการที่ต้องบริการประชาชน  บริษัทฯได้เห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ประกอบกับภาวะปัจจุบันทุกหน่วยงาน ต้องช่วยกันประหยัดพลังและใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปี 2560  จึงร่วมมือกับ บริษัท พีอีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินธุรกิจ ด้านพลังงานไฟฟ้า ให้การสนับสนุนไฟส่องสว่าง เพื่อมอบให้หลายๆส่วนในสังคมที่ยังคงขาดแคลนไฟส่องสว่าง โดยช่วยสนับสนุนหลอดไฟประหยัดพลังงาน แอล อี ดี มูลค่า 105,000 บาท  ในการนี้ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ และส่วนงานราชการ ในจังหวัดนครนายก

กิจกรรม CSR ทางบริษัทฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกปี โดยนำความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาใช้ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนและคนในชุมชนและช่วยพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

Clients, Company, ไม่มีหมวดหมู่

งานแถลงข่าว “DCORP INNOVATION FOR TOMORROW” ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

งานแถลงข่าว  “DCORP INNOVATION FOR TOMORROW”  ณ  โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

 

Company, ไม่มีหมวดหมู่

ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP ผู้ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนและธุรกิจมีเดียคอนเทนท์ นำโดย นายอนิศ โอสถานุเคราะห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (นั่งที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานและแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2560 ณ ห้องเดอะแชมเบอ ชั้น B โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ

Company, ไม่มีหมวดหมู่

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ (ที่6จากขวา) ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วย นายโชติพันธุ์ เตียวิวัฒน์ (ที่5จากซ้าย) ประธานคณะกรรมการบริหาร นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ (ที่5จากขวา) รองประธานกรรมการ และนายอภิเชฐ ปุสรี (ที่4จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยผู้ถือหุ้นมีมติเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯร่วมลงทุนตั้งโรงงานผลิตแผงโซลาร์ กับ Hainan Yingli New Energy Resources หรือ Yingli ณ ห้องครีบูน โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท เมื่อเร็ว ๆ นี้

Company, ไม่มีหมวดหมู่

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบจักรยาน 100 คัน และผ้าห่ม 100 ผืน

แบ่งปันสังคม นายภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ (คนที่4จากซ้าย) ประธานกรรมการ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DCORP พร้อมด้วย นายสุรพล อุทินทุ (คนที่5จากขวา) ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมมอบจักรยาน 100 คัน และผ้าห่ม 100 ผืนให้กับเด็กที่ครอบครัวยากจน และด้อยโอกาสในอุปถัมภ์ของ พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย ณ วัดห้วยปลากั้ง จังหวัดเชียงราย เมื่อเร็ว ๆ นี้