DCORP จับมือ PEA ENCOM จัดกิจกรรม CSR มอบแสงสว่างให้สังคม

โดยมอบหลอดไฟ LED ให้กับโรงเรียนและสถานที่ราชการ ในจังหวัดนครนายก

บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม CSR มอบแสงสว่างให้สังคม ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยนายธีรวิทย์ จารุวัฒน์ นำทีมผู้บริหารและพนักงาน มอบหลอดไฟ LED ให้กับโรงเรียนและส่วนงานราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก 

ระบบสาธารณูปโภค ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกๆคนในสังคมควรตระหนักและหันมาช่วยกันดูแล โดยเฉพาะไฟส่องสว่างตามสถานศึกษาและส่วนงานราชการที่ต้องบริการประชาชน  บริษัทฯได้เห็นถึงความสำคัญในส่วนนี้ประกอบกับภาวะปัจจุบันทุกหน่วยงาน ต้องช่วยกันประหยัดพลังและใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังนั้นกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ประจำปี 2560  จึงร่วมมือกับ บริษัท พีอีเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PEA ENCOM) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินธุรกิจ ด้านพลังงานไฟฟ้า ให้การสนับสนุนไฟส่องสว่าง เพื่อมอบให้หลายๆส่วนในสังคมที่ยังคงขาดแคลนไฟส่องสว่าง โดยช่วยสนับสนุนหลอดไฟประหยัดพลังงาน แอล อี ดี มูลค่า 105,000 บาท  ในการนี้ นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานรับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้กับโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ และส่วนงานราชการ ในจังหวัดนครนายก

กิจกรรม CSR ทางบริษัทฯ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกปี โดยนำความรู้และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน มาใช้ในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนและคนในชุมชนและช่วยพัฒนาสังคมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป