บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (DV8) จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (The Annual General Meeting of Shareholders for Year 2023) ณ ห้องประชุม Yulania IV-VI ชั้น 9 โรงแรม Waldorf Astoria Bangkok ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น.

โดยมีคุณณัฐพล เกษมวิลาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (DV8) พร้อมคณะกรรมการ เข้าประชุมร่วมกัน โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ผ่านทุกวาระ

พร้อมกันนี้ยังได้มีการเสนอวาระการประชุม ตอบข้อซักถามต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมการประชุม รวมถึงการประเมินภาพรวมของธุรกิจ เพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวและสร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้กับผู้ถือหุ้น