04

บริษัทดีวี 8 จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการคัดแยกและจัดการขยะรีไซเคิล ประจำปี 2565 ขึ้นภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถัง

เพื่อลดขยะมูลฝอยที่ไม่ผ่านการคัดแยก และนำไปสู่การช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งในแง่ของการกำจัดขยะ และภาวะโลกร้อน

นอกจากนั้นยังมีการส่งเสริมให้เกิดการ Re-use กระดาษ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เราเชื่อว่า การรักษ์สิ่งแวดล้อม เริ่มต้นได้ที่ตัวเราเอง DV8 จึงส่งเสริมให้พนักงาน ปรับแนวคิด เปลี่ยนพฤติกรรม ทำเพื่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 

#DV8 #DV8GoGreen #คัดแยกขยะ #รักษ์สิ่งแวดล้อม #GreenOffice #บริษัทสีเขียว #ZeroWaste