ข้อมูลงบการเงิน

ไตรมาสที่ 1/2564

งบการเงินระหว่างกาล
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ไตรมาสที่ 2/2564

งบการเงินระหว่างกาล
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ไตรมาสที่ 3/2564

งบการเงินระหว่างกาล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประจำปี 2564

งบการเงินประจำปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินประจำปี 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2563
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563