คำอธิบายและการวิเคราะห์

ไตรมาสที่ 1/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ผลการดำเนินงาน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ไตรมาสที่ 2/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ผลการดำเนินงาน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ไตรมาสที่ 3/2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ผลการดำเนินงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประจำปี 2564

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ผลการดำเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ประจำปี 2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 3/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 2/2563
คำอธิบายและการวิเคราะห์ ไตรมาส 1/2563