ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด และตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยจะต้องไม่มีการขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน และแผนการลงทุนของบริษัทฯ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

ณ วันที่ 21 เมษายน 2564

หลักทรัพย์ รอบผลการดำเนินงาน กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)
DCORP 2558 (2.10)
DCORP 2559 (0.17)
DCORP 2560 (0.26)
DCORP 2561 (0.83)
DCORP 2562 (0.27)
DV8 2563 0.01