การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)

เอกสารการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM)

หนังสือมอบฉันทะ

เอกสารการประชุม
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รบการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ข้อมูล และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565
รายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
นิยามกรรมการอิสระ และรายชื่อกรรมการอิสระที่เสนอเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ ข้อปฏิบัติ และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนการใช้ QR CODE

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วันพุธที่ 21 เมษายน 2564
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM)

หนังสือมอบฉันทะ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (24/04/2563)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานประจำปี 2562 และสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้น สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รบการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำนิยามของกรรมการอิสระ
แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบหนังสือ
ไฟล์รวมเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (26/04/2562)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานประจำปี 2561 และสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้น สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รบการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำนิยามของกรรมการอิสระ
แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบหนังสือ
ไฟล์รวมเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (27/04/2561)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานประจำปี 2560 และสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้น สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รบการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำนิยามของกรรมการอิสระ
แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบหนังสือ
ไฟล์รวมเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (05/04/2560)
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
รายงานประจำปี 2559 และสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้น สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รบการเสนอชื่อเพื่อได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
คำชี้แจงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และรายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
รายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
แบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และคำนิยามของกรรมการอิสระ
แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม
แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบหนังสือ
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560